Paveldėjimo eilės

Paveldėjimas – tai mirusio asmens turtinių teisių, pareigų bei kai kurių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Nesant paveldėtojų nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, mirusio asmens turtas atitenka valstybei. LR civilinis kodeksas nustato, kad paveldint pagal įstatymą, įpėdiniai gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties metu, taip pat palikėjo vaikai, gimę po jo mirties. Tam tikrais atvejais palikimą gali priimti ir valstybė. Paveldint pagal testamentą, paveldėtojais gali būti ne tik fiziniai asmenys, buvę gyvi palikėjo mirties momentu, tačiau ir asmenys, kurie buvo pradėti jam esant gyvam ar gimė po jo mirties. Taip pat svarbu pažymėti, kad paveldint pagal testamentą, paveldėtoju gali būti ir juridiniai asmenys, kurie egzistavo palikėjo mirties momentu arba yra steigiami vykdant palikėjo testamentu išreikštą valią.

Paveldint pagal įstatymą, Civiliniame kodekse yra numatyta tam tikra tvarka, kurios laikantis sudaroma paveldėtojų eilė:

  1. Pirma eilė – palikėjo vaikai (įvaikiai);
  2. Antra eilė – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
  3. Trečia eilė – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės bei palikėjo provaikaičiai;
  4. Ketvirta eilė – palikėjo broliai, seserys proseneliai, prosenelės;
  5. Penkta eilė – palikėjo brolių, seserų vaikai (sūnėnai, dukterėčios), taip pat palikėjo tėvų broliai, seserys (dėdės, tetos);
  6. Šešta eilė – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai, pusseserės).

Visi įpėdiniai paveldi pagal šią eilę. Jei nėra pirmos eilės įpėdinių, jei jie atsisakė palikimo arba jei iš jų yra atimta paveldėjimo teisė, paveldi antra eilė. Tokia pat tvarka paveldima jei nėra antros, trečios ir kitų eilių paveldėtojų.

Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi kartu su pirmos ir antros eilės įpėdiniais. Su pirmos eilės įpėdiniais sutuoktinis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo. Jei įpėdinių yra daugiau nei trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis, kartu su visais įpėdiniais. Jei pirmos eilės įpėdinių nėra, sutuoktinis paveldi kartu su antros eilės įpėdiniais pusę palikimo. Nesant nei pirmos, nei antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikėjo palikimą.