Testamento forma

ASMENS TESTAMENTAS
201……………………….. d.
VILNIUS

Aš, (vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos (piliečio pasą / asmens tapatybės kortelę) (piliečio paso / asmens tapatybės kortelės numeris), išduotą (data) (institucija, išdavusi dokumentą), gyvenantis (adresas), šiuo testamentu savo mirties atveju darau tokį patvarkymą:

1. Man nuosavybės teise priklausantį (įrašyti turto apibūdinimą) ir visą kitą man nuosavybės teise priklausantį turtą aš palieku (įpėdinio vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), gyvenančiam (adresas).

2. Testamentiniui įpėdiniui mirus, atsisakius ar dėl kitų priežasčių nepriėmus palikimo, anksčiau minėtą turtą aš palieku (antrinio įpėdinio vardas, pavardė), asmens kodas (kodas), gyvenančiam (adresas).

3. Testamentinį įpėdinį – (įpėdinio vardas, pavardė) įpareigoju pasirūpinti mano palaikų laidojimu ir kapo priežiūra. Pageidauju, kad mano palaikai būtų kremuoti ir palaidoti šalia mano sutuoktinio (sutuoktinio vardas, pavardė) kapo, esančio (adresas).

4. Testamentinis įpėdinis privalo po mano mirties per (terminas) išmokėti (suma skaitmenimis) ((suma žodžiais)) (valiuta) dydžio sumą (nurodyti kam: vardas, pavardė).

5. Šio testamento vykdytoju skiriu (vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas), kurio sutikimas būti testamento vykdytoju išreiškiamas pasirašant šiame testamente.

6. Šiuo aš taip pat pareiškiu, kad anuliuoju visus savo anksčiau sudarytus testamentus.

7. Testatoriui Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.20 straipsnio „Teisė į privalomąją palikimo dalį“ turinys išaiškintas.

8. Testamentas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas (notarų biuro duomenys) biure, o antras išduodamas testatoriui (testatoriaus vardas, pavardė).

Testatorius:
____________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Testamento vykdytojas:
____________________________
(vardas, pavardė, parašas)